REGULAMIN AKADEMII

REGULAMIN
 
AKADEMII PIŁKARSKIEJ STOWARZYSZENIA KOLEJOWY KLUB SPORTOWY „CZARNI”
 
W SOSNOWCU
01.07.2023 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
1. Stowarzyszenie pod nazwą: Kolejowy Klub Sportowy „CZARNI” Sosnowiec z siedzibą w
Sosnowcu działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach,
ustawą o systemie oświaty, własnym statutem, przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej
oraz wewnętrznymi regulacjami prawnymi, w tym odpowiednimi regulaminami.
2. Niniejszy Regulamin określa prawa oraz obowiązki Zawodników Klubu grających w ramach
akademii piłkarskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz ich Opiekunów. Każdy z
Opiekunów prawnych Zawodnika Akademii zobowiązany jest do zapoznania się z
Regulaminem oraz jego przestrzegania, jak i również poinformowania o prawach i
obowiązkach Zawodnika Akademii, którym się opiekuje. Każdy z Zawodników akademii
Kolejowego Klubu Sportowego „CZARNI” Sosnowiec w Sosnowcu jest zobowiązany do
przestrzegania niniejszego Regulaminu i jako Zawodnik Akademii Klubu akceptuje wszystkie
postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 2
 
Użyte w niniejszym Regulaminie definicje/pojęcia, mają następujące znaczenie:
1. „Klub” – stowarzyszenie pod nazwą: Kolejowy Klub Sportowy „CZARNI” Sosnowiec z siedzibą
w Sosnowcu, al. Mireckiego 31, 41-200 Sosnowiec, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000152050, posiadające NIP: 6440516389, REGON: 271773083,
2. „Statut” – statut stowarzyszenia pod nazwą: Kolejowy Klub Sportowy „CZARNI” Sosnowiec z
siedzibą w Sosnowcu w brzmieniu nadanym mu przez właściwe organy stowarzyszenia,
3. „Zarząd” – Zarząd stowarzyszenia pod nazwą: Kolejowy Klub Sportowy „CZARNI” Sosnowiec z
siedzibą w Sosnowcu,
4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin akademii piłkarskiej stowarzyszenia Kolejowy Klub
Sportowy „Czarni” Sosnowiec w Sosnowcu,
5. „Akademia” – zespół sekcji piłkarskich Klubu z podziałem na kategorie wiekowe, w ramach
których trenują i grają Zawodnicy,
6. „Zawodnik” – osoba małoletnia uprawiająca piłkę nożną w ramach Akademii prowadzonej
przez Klub,
7. „Opiekun” – osoba pełnoletnia, będąca opiekunem prawnym Zawodnika,
8. „Składka” – składka uiszczana przez Opiekuna na rzecz Klubu, będąca formą wsparcia
Akademii Klubu, której szczegółowe warunki uiszczania określa § 6 Regulaminu,
9. „Niesportowe Zachowanie” – zachowanie niezgodne z zasadami etyki i powszechnie
przyjętymi zasadami moralnymi sportowca, działacza sportowego, trenera sportowego, w
tym zwłaszcza, ale nie wyłącznie, godzące w ducha sportu i/lub zasady Fair Play, odbiegające
od standardowych zachowań osób związanych z uprawianiem sportu, takie jak (ale nie
wyłącznie): niecenzuralne słownictwo, agresywne zachowanie, obrażanie osób trzecich,
 
10. „mecz mistrzowski” – każde zawody sportowe rozgrywane w ramach rozgrywek ligowych,
rozgrywek pucharowych lub innych rozgrywek turniejowych, w których Klub bierze udział.
 
CELE DZIAŁALNOŚCI KLUBU
 
§ 3
 
1. Podstawowym celem działalności Klubu jest działalność mająca na celu organizowanie i
promowanie sportu kwalifikowanego w tym masowego oraz stałe podnoszenie poziomu
sportu i sprawności fizycznej w środowisku będącym terenem działania Klubu.
2. Pozostałe cele działalności Klubu to:
a) zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu kwalifikowanego,
b) kształtowanie wartości moralnych i fizycznych,
c) zapewnianie w szerokim zakresie możliwości uczestniczenia w imprezach sportowych i
rekreacyjnych,
d) kształtowanie i nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie sportów kwalifikowanych,
aktywizacja społeczna i zawodowa dzieci, młodzieży, osób starszych, wykluczonych i
zagrożonych różnymi formami patologii społecznej,
e) propagowanie idei zdrowego trybu życia poprzez sport, rekreację oraz edukację zdrowotną
dostosowaną do potrzeb różnych grup społecznych w szczególności dzieci i młodzieży oraz
osób starszych,
f) promowanie profilaktyki zdrowotnej.
3. Podstawowym celem działalności Klubu, ale nie wyłącznym, jest prowadzenie żeńskiej sekcji
piłkarskiej.
 
SZTAB SZKOLENIOWY
§ 4
 
1. Całokształtem działalności sportowej i szkoleniowej Akademii piłkarskiej kieruje Sztab
Szkoleniowy.
2. Sztab Szkoleniowy składa się ze wszystkich osób zajmujących się czynnie pracą z Zawodnikami
Klubu w ramach uprawiania piłki nożnej.
3. Sztabem Szkoleniowym kieruje Pierwszy Trener danej drużyny.
4. Do kompetencji Sztabu Szkoleniowego należy:
a) przygotowywanie planu szkolenia Zawodników należących do sekcji piłkarskiej Klubu i
założeń do jego realizacji, w tym treningów i innych zajęć podnoszących kwalifikacje
Zawodników,
b) nadzorowanie realizowania planu szkolenia oraz ocena pracy i umiejętności Zawodników,
c) troska o ciągłe podnoszenie kwalifikacji Zawodników, kadry trenerskiej i instruktorów,
d) wnioskowanie do Zarządu Klubu w sprawach związanych z działalnością Klubu oraz w
sprawach związanych z Zawodnikami, w tym zwłaszcza, ale nie wyłącznie, w sprawach
kadrowych (trenerzy, instruktorzy, asystenci, kierownicy, pracownicy obsługi),
e) opiniowanie w sprawach dotyczących kwestii kadrowych Sztabu Szkoleniowego (trenerzy,
instruktorzy, asystenci, kierownicy, pracownicy obsługi).
OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W AKADEMII
 
§5
 
1. Warunkiem przystąpienia Zawodnika do Akademii Klubu jest:
a) przystąpienie do aplikacji Sport BM,
b) wykonanie badań lekarskich niezbędnych przy wysiłku sportowym i przekazanie Klubowi
wyników tych badań, w których stwierdzony zostanie brak przeciwskazań do uprawiania
sportu,
c) Przystąpienia do aplikacji Sport BM jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
Opiekuna na otrzymanie przez Zawodnika statusu członka Akademii Klubu.
d) Przystąpienie do aplikacji Sport BM jest równoznaczne z wyrażeniem przez Opiekuna
zgody na wykorzystywanie przez Klub wizerunku Zawodnika, w tym w celach
marketingowych i promocyjnych związanych z działalnością Klubu.
e) Zaakceptowanie przez Opiekuna niniejszego Regulaminu oraz innych wewnętrznych
regulacji prawnych, wymaganych przez Klub.
2. Badania wskazane w ust. 1 lit. b) powyżej powinny być powtarzane co roku.
 
SKŁADKI
§ 6
 
1. W związku z uczestniczeniem Zawodnika w Akademii, Opiekun zobowiązany jest do uiszczania
Składki w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.
2. Składka określona w ust. 1 uiszczana jest do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca
kalendarzowego, przez 11 miesięcy w roku. Miesiącem, w którym składka nie jest uiszczana
jest lipiec.
3. Składka wymieniona w niniejszym paragrafie nie stanowi opłaty za jakąkolwiek usługę
świadczoną przez Akademię.
4. Składka Zawodnika określona w ust. 1 może zostać zmniejszona lub umorzona dobrowolną
decyzją Zarząd Klubu, jedynie w przypadku udokumentowanej przebytej choroby,
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub trudnej sytuacji finansowej Zawodnika. Zarząd
Klubu samodzielnie decyduje o zmniejszeniu lub umorzeniu Składki.
5. Nieuiszczanie składki przez Opiekuna Zawodnika za okres 2 miesięcy może skutkować
usunięciem Zawodnika z Akademii. W przypadku usunięcia Zawodnika z Akademii na
podstawie postanowień zawartych w zdaniu pierwszym, ponowne dołączenie Zawodnika do
Akademii musi zostać poprzedzone uregulowaniem zaległych Składek członkowskich oraz
opłaceniem kolejnej Składki za jeden miesiąc z góry.
 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA
 
§ 7
 
1. Zawodnik ma prawo do:
a) uczestniczenia w szkoleniu z zakresu uprawiania piłki nożnej poprzez udział w treningach
danej drużyny, w ramach której decyzją Klubu i/lub Sztabu Szkoleniowego uprawia piłkę
nożną,
b) udziału w zawodach sportowych, w tym zawodach mistrzowskich, w których Klub bierze
udział w ramach rozgrywek organizowanych przez odpowiednie federacje i zrzeszenia,
których Klub jest członkiem, z tym jednak zastrzeżeniem, że decyzje o udziale danego
 
Zawodnika w konkretnym meczu i/lub innym wydarzeniu sportowym podejmuje Sztab
Szkoleniowy i/lub Zarząd Klubu,
c) udziału w zgrupowaniach i obozach sportowych oraz turniejach regionalnych,
ogólnopolskich, a także międzynarodowych krajowych i zagranicznych, wg przyjętego
harmonogramu, z tym jednak zastrzeżeniem, że decyzje o udziale danego Zawodnika w
konkretnym wydarzeniu sportowym, o którym mowa wyżej, podejmuje Sztab
Szkoleniowy i/lub Zarząd Klubu,
d) korzystania ze sprzętu sportowego Klubu,
e) otrzymania stroju sportowego niezbędnego do udziału w zawodach sportowych,
f) monitorowania własnych postępów oraz frekwencji na meczach oraz innych zajęciach
sportowych.
2. Zarząd Klubu i/lub Sztab Szkoleniowy mają prawo według własnego uznania pozbawić
Zawodnika prawa do udziału w meczach i/lub innych wydarzeniach określonych w ust. 1,
zwłaszcza w przypadku nieprzestrzegania przez Zawodnika postanowień Regulaminu. W
przypadku gdy stanowisko Zarządu w powyższym zakresie jest inne niż Sztabu Szkoleniowego,
decydujące znaczenie ma stanowisko Zarządu.
3. Zawodnik oraz jego Opiekun są zobowiązani do:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Klubu,
b) aktywnego (czynnego) realizowania celów statutowych Klubu,
c) popierania statutowej działalności Klubu w granicach swoich możliwości,
d) przestrzeganie zasad etyki sportowej,
e) regularnego opłacania ustalonych przez Władze Klubu Składek, będących świadomym
wsparciem i wyrazem chęci należenia do społeczności KKS „Czarni” Sosnowiec,
f) przyczyniania się osobistym dobrym przykładem i osobistą postawą do krzewienia w
społeczeństwie idei sportu i wychowania fizycznego,
g) dbania o powierzony mu przez Klub sprzęt i mienie, jak również o urządzenia i cały majątek
Klubu.
4. Ponadto Zawodnik oraz Opiekun są zobowiązani do:
a) godnego reprezentowania Klubu przez Zawodnika podczas wszelkich rozgrywek i wszelkich
wydarzeń sportowych, w których bierze udział w ramach Klubu,
b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa Zawodnika w zajęciach treningowych,
zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony
przez trenera, kierownictwo sekcji lub władze klubu,
c) punktualnego stawiennictwa Zawodnika na treningach, odprawach i meczach Klubu,
d) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, w tym niniejszego
Regulaminu, a także przestrzegania wszystkich postanowień umów zawartych z Klubem,
których przedmiotem jest uprawianie w ramach Klubu piłki nożnej,
e) powstrzymania się od wszelkich negatywnych zachowań godzących w dobre imię Klubu,
f) powstrzymania się od Niesportowych Zachowań zarówno w trakcie treningów, zawodów
sportowych jak też poza nimi,
g) przestrzegania dyscypliny i posłuszeństwa wobec Sztabu Szkoleniowego oraz innych osób
biorących czynny udział w procesie szkoleniowym oraz w wydarzeniach sportowych,
 
h) niekorzystania i wyciszania i/lub wyłączania telefonów komórkowych podczas treningów,
odpraw, meczów oraz innych wydarzeń sportowych, w których Zawodnik bierze udział w
ramach Klubu, chyba, że trener wyrazi na to zgodę,
i) dbałości o powierzony sprzęt sportowy oraz o inne mienie Klubu, a także zwrot
powierzonego sprzętu sportowego do magazynu Klubu,
j) prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia,
k) troski o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań lekarskich i ciągłe
utrzymywanie profilaktyki zdrowotnej,
l) dbania o dobre imię Klubu w przestrzeni publicznej oraz w prowadzonych przez siebie
social mediach, w szczególności poprzez powstrzymanie się od zachowań, wypowiedzi i
oświadczeń godzących w dobre imię Klubu i/lub dobre imię innych osób związanych z
Klubem, w tym w szczególności dotyczących decyzji personalnych i merytorycznych
podejmowanych przez Zarząd Klubu i Sztab Szkoleniowy; Powyższe nie wyłącza prawa do
swobodnej wypowiedzi w zakresie nie wykraczającym ponad ochronę słusznego interesu
Klubu oraz dobrego imienia Klubu,
m) powstrzymania się od wszelkich zachowań mogących naruszać powszechnie przyjęte
zasady moralne w społeczeństwie, w tym zwłaszcza powstrzymać się od propagowania i
rozpowszechnienia w jakiejkolwiek formie, w tym zwłaszcza przez Internet, treści
związanych ze spożywaniem alkoholu (zwłaszcza przez Zawodnika i inne osoby związane z
Klubem), zażywaniem środków odurzających i/lub propagowaniem nagości,
n) udziału w akcjach marketingowych, charytatywnych, społecznych i innych,
organizowanych przez Klub lub jego sponsorów,
o) niewykorzystywania przez Zawodnika i/lub Opiekuna barw Klubu, herbu Klubu oraz
sprzętu Klubu czy jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez Klub, w celach innych niż
związane z działalnością Klubu i Akademii,
p) niewykorzystywania wizerunku Zawodnika w barwach Klubu, strojach klubowych lub wraz
ze sprzętem bądź wszelkimi materiałami Klubu, w celach niezwiązanych bezpośrednio z
działalnością Klubu i Akademii,
q) zachowania czystości na terenie wszystkich pomieszczeń Klubu oraz na terenie bazy
treningowej,
r) dbania o dobrą atmosferę w drużynie i w Klubie,
s) przestrzegania zasad sportowej rywalizacji zgodnej z zasadami Fair Play,
t) dążenia do stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności sportowych oraz osiągania jak
najlepszych wyników sportowych.
5. W przypadku naruszenia przez Zawodnika lub Opiekuna zobowiązań określonych w ust. 3 i 4,
Zarząd Klubu może wykluczyć Zawodnika z Akademii.
6. Zawodnik nie może startować ani występować bez zezwolenia Zarządu Klubu w barwach
innych klubów sportowych – w tej dyscyplinie, którą uprawiają wyczynowo w Klubie.
 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA
 
§ 8
 
1. W trakcie zajęć treningowych oraz wszelkich zawodów i wydarzeń sportowych, w których
uczestniczy Zawodnik, Opiekun zobowiązany jest do:
 
a) niepodejmowania żadnych form kontaktu w formie słownej z Zawodnikami,
b) przebywania na terenie obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia
treningowe/zawody, wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach,
c) kulturalnego zachowania w trakcie zajęć treningowych i zawodów, w szczególności w
stosunku do sędziów oraz trenerów i opiekunów oraz zawodników drużyn przeciwnych,
d) niepodważania autorytetu trenera,
e) zgłaszania wszelkich problemów i wątpliwości dotyczących funkcjonowania Akademii lub
jej poszczególnych uczestników bezpośrednio i indywidualnie, do trenera prowadzącego
lub koordynatora Akademii,
f) powiadomienia trenera Akademii o każdej nieobecności Zawodnika na treningu,
g) terminowego opłacania Składek,
h) zapoznania się z treścią statutu Klubu.
2. W przypadku naruszenia przez Opiekuna zobowiązań określonych w ust. 1 lit. a)-d), Klub
(działając przez Zarząd lub odpowiedniego trenera) może żądać od Opiekuna opuszczenia
przez niego miejsca treningu lub innych zajęć sportowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 9
 
1. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z inicjatywy własnej lub trenerów.
2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości Opiekuna.
3. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zarządu.
4. Kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w decyzji Zarządu Klubu.
5. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Klubu z dnia 30.06.2023 r., na podstawie
§ 24 ust. 1 pkt g) Statutu Klubu

następny mecz

Brak zaplanowanego spotkania

poprzedni mecz

KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC
ŚLĄSK WROCŁAW
KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC
2:1
ŚLĄSK WROCŁAW
18 listopad, godz: 15:00

tabela ligowa Ekstraliga kobiet

1. POGOŃ SZCZECIN 29
2. GKS KATOWICE 26
3. APLG GDAŃSK 20
5. KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC 17

Historia
klubu

Kadra
Ekstraligi

Terminarz
spotkań

Galeria
zdjęć