REGULAMIN AKADEMII

REGULAMIN
 
AKADEMII PIŁKARSKIEJ STOWARZYSZENIA KOLEJOWY KLUB SPORTOWY „CZARNI”
 
W SOSNOWCU
01.07.2023 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
1. Stowarzyszenie pod nazwą: Kolejowy Klub Sportowy „CZARNI” Sosnowiec z siedzibą w
Sosnowcu działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach,
ustawą o systemie oświaty, własnym statutem, przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej
oraz wewnętrznymi regulacjami prawnymi, w tym odpowiednimi regulaminami.
2. Niniejszy Regulamin określa prawa oraz obowiązki Zawodników Klubu grających w ramach
akademii piłkarskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz ich Opiekunów. Każdy z
Opiekunów prawnych Zawodnika Akademii zobowiązany jest do zapoznania się z
Regulaminem oraz jego przestrzegania, jak i również poinformowania o prawach i
obowiązkach Zawodnika Akademii, którym się opiekuje. Każdy z Zawodników akademii
Kolejowego Klubu Sportowego „CZARNI” Sosnowiec w Sosnowcu jest zobowiązany do
przestrzegania niniejszego Regulaminu i jako Zawodnik Akademii Klubu akceptuje wszystkie
postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 2
 
Użyte w niniejszym Regulaminie definicje/pojęcia, mają następujące znaczenie:
1. „Klub” – stowarzyszenie pod nazwą: Kolejowy Klub Sportowy „CZARNI” Sosnowiec z siedzibą
w Sosnowcu, al. Mireckiego 31, 41-200 Sosnowiec, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000152050, posiadające NIP: 6440516389, REGON: 271773083,
2. „Statut” – statut stowarzyszenia pod nazwą: Kolejowy Klub Sportowy „CZARNI” Sosnowiec z
siedzibą w Sosnowcu w brzmieniu nadanym mu przez właściwe organy stowarzyszenia,
3. „Zarząd” – Zarząd stowarzyszenia pod nazwą: Kolejowy Klub Sportowy „CZARNI” Sosnowiec z
siedzibą w Sosnowcu,
4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin akademii piłkarskiej stowarzyszenia Kolejowy Klub
Sportowy „Czarni” Sosnowiec w Sosnowcu,
5. „Akademia” – zespół sekcji piłkarskich Klubu z podziałem na kategorie wiekowe, w ramach
których trenują i grają Zawodnicy,
6. „Zawodnik” – osoba małoletnia uprawiająca piłkę nożną w ramach Akademii prowadzonej
przez Klub,
7. „Opiekun” – osoba pełnoletnia, będąca opiekunem prawnym Zawodnika,
8. „Składka” – składka uiszczana przez Opiekuna na rzecz Klubu, będąca formą wsparcia
Akademii Klubu, której szczegółowe warunki uiszczania określa § 6 Regulaminu,
9. „Niesportowe Zachowanie” – zachowanie niezgodne z zasadami etyki i powszechnie
przyjętymi zasadami moralnymi sportowca, działacza sportowego, trenera sportowego, w
tym zwłaszcza, ale nie wyłącznie, godzące w ducha sportu i/lub zasady Fair Play, odbiegające
od standardowych zachowań osób związanych z uprawianiem sportu, takie jak (ale nie
wyłącznie): niecenzuralne słownictwo, agresywne zachowanie, obrażanie osób trzecich,
 
10. „mecz mistrzowski” – każde zawody sportowe rozgrywane w ramach rozgrywek ligowych,
rozgrywek pucharowych lub innych rozgrywek turniejowych, w których Klub bierze udział.
 
CELE DZIAŁALNOŚCI KLUBU
 
§ 3
 
1. Podstawowym celem działalności Klubu jest działalność mająca na celu organizowanie i
promowanie sportu kwalifikowanego w tym masowego oraz stałe podnoszenie poziomu
sportu i sprawności fizycznej w środowisku będącym terenem działania Klubu.
2. Pozostałe cele działalności Klubu to:
a) zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu kwalifikowanego,
b) kształtowanie wartości moralnych i fizycznych,
c) zapewnianie w szerokim zakresie możliwości uczestniczenia w imprezach sportowych i
rekreacyjnych,
d) kształtowanie i nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie sportów kwalifikowanych,
aktywizacja społeczna i zawodowa dzieci, młodzieży, osób starszych, wykluczonych i
zagrożonych różnymi formami patologii społecznej,
e) propagowanie idei zdrowego trybu życia poprzez sport, rekreację oraz edukację zdrowotną
dostosowaną do potrzeb różnych grup społecznych w szczególności dzieci i młodzieży oraz
osób starszych,
f) promowanie profilaktyki zdrowotnej.
3. Podstawowym celem działalności Klubu, ale nie wyłącznym, jest prowadzenie żeńskiej sekcji
piłkarskiej.
 
SZTAB SZKOLENIOWY
§ 4
 
1. Całokształtem działalności sportowej i szkoleniowej Akademii piłkarskiej kieruje Sztab
Szkoleniowy.
2. Sztab Szkoleniowy składa się ze wszystkich osób zajmujących się czynnie pracą z Zawodnikami
Klubu w ramach uprawiania piłki nożnej.
3. Sztabem Szkoleniowym kieruje Pierwszy Trener danej drużyny.
4. Do kompetencji Sztabu Szkoleniowego należy:
a) przygotowywanie planu szkolenia Zawodników należących do sekcji piłkarskiej Klubu i
założeń do jego realizacji, w tym treningów i innych zajęć podnoszących kwalifikacje
Zawodników,
b) nadzorowanie realizowania planu szkolenia oraz ocena pracy i umiejętności Zawodników,
c) troska o ciągłe podnoszenie kwalifikacji Zawodników, kadry trenerskiej i instruktorów,
d) wnioskowanie do Zarządu Klubu w sprawach związanych z działalnością Klubu oraz w
sprawach związanych z Zawodnikami, w tym zwłaszcza, ale nie wyłącznie, w sprawach
kadrowych (trenerzy, instruktorzy, asystenci, kierownicy, pracownicy obsługi),
e) opiniowanie w sprawach dotyczących kwestii kadrowych Sztabu Szkoleniowego (trenerzy,
instruktorzy, asystenci, kierownicy, pracownicy obsługi).
OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W AKADEMII
 
§5
 
1. Warunkiem przystąpienia Zawodnika do Akademii Klubu jest:
a) przystąpienie do aplikacji Sport BM,
b) wykonanie badań lekarskich niezbędnych przy wysiłku sportowym i przekazanie Klubowi
wyników tych badań, w których stwierdzony zostanie brak przeciwskazań do uprawiania
sportu,
c) Przystąpienia do aplikacji Sport BM jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
Opiekuna na otrzymanie przez Zawodnika statusu członka Akademii Klubu.
d) Przystąpienie do aplikacji Sport BM jest równoznaczne z wyrażeniem przez Opiekuna
zgody na wykorzystywanie przez Klub wizerunku Zawodnika, w tym w celach
marketingowych i promocyjnych związanych z działalnością Klubu.
e) Zaakceptowanie przez Opiekuna niniejszego Regulaminu oraz innych wewnętrznych
regulacji prawnych, wymaganych przez Klub.
2. Badania wskazane w ust. 1 lit. b) powyżej powinny być powtarzane co roku.
 
SKŁADKI
§ 6
 
1. W związku z uczestniczeniem Zawodnika w Akademii, Opiekun zobowiązany jest do uiszczania
Składki w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.
2. Składka określona w ust. 1 uiszczana jest do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca
kalendarzowego, przez 11 miesięcy w roku. Miesiącem, w którym składka nie jest uiszczana
jest lipiec.
3. Składka wymieniona w niniejszym paragrafie nie stanowi opłaty za jakąkolwiek usługę
świadczoną przez Akademię.
4. Składka Zawodnika określona w ust. 1 może zostać zmniejszona lub umorzona dobrowolną
decyzją Zarząd Klubu, jedynie w przypadku udokumentowanej przebytej choroby,
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub trudnej sytuacji finansowej Zawodnika. Zarząd
Klubu samodzielnie decyduje o zmniejszeniu lub umorzeniu Składki.
5. Nieuiszczanie składki przez Opiekuna Zawodnika za okres 2 miesięcy może skutkować
usunięciem Zawodnika z Akademii. W przypadku usunięcia Zawodnika z Akademii na
podstawie postanowień zawartych w zdaniu pierwszym, ponowne dołączenie Zawodnika do
Akademii musi zostać poprzedzone uregulowaniem zaległych Składek członkowskich oraz
opłaceniem kolejnej Składki za jeden miesiąc z góry.
 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA
 
§ 7
 
1. Zawodnik ma prawo do:
a) uczestniczenia w szkoleniu z zakresu uprawiania piłki nożnej poprzez udział w treningach
danej drużyny, w ramach której decyzją Klubu i/lub Sztabu Szkoleniowego uprawia piłkę
nożną,
b) udziału w zawodach sportowych, w tym zawodach mistrzowskich, w których Klub bierze
udział w ramach rozgrywek organizowanych przez odpowiednie federacje i zrzeszenia,
których Klub jest członkiem, z tym jednak zastrzeżeniem, że decyzje o udziale danego
 
Zawodnika w konkretnym meczu i/lub innym wydarzeniu sportowym podejmuje Sztab
Szkoleniowy i/lub Zarząd Klubu,
c) udziału w zgrupowaniach i obozach sportowych oraz turniejach regionalnych,
ogólnopolskich, a także międzynarodowych krajowych i zagranicznych, wg przyjętego
harmonogramu, z tym jednak zastrzeżeniem, że decyzje o udziale danego Zawodnika w
konkretnym wydarzeniu sportowym, o którym mowa wyżej, podejmuje Sztab
Szkoleniowy i/lub Zarząd Klubu,
d) korzystania ze sprzętu sportowego Klubu,
e) otrzymania stroju sportowego niezbędnego do udziału w zawodach sportowych,
f) monitorowania własnych postępów oraz frekwencji na meczach oraz innych zajęciach
sportowych.
2. Zarząd Klubu i/lub Sztab Szkoleniowy mają prawo według własnego uznania pozbawić
Zawodnika prawa do udziału w meczach i/lub innych wydarzeniach określonych w ust. 1,
zwłaszcza w przypadku nieprzestrzegania przez Zawodnika postanowień Regulaminu. W
przypadku gdy stanowisko Zarządu w powyższym zakresie jest inne niż Sztabu Szkoleniowego,
decydujące znaczenie ma stanowisko Zarządu.
3. Zawodnik oraz jego Opiekun są zobowiązani do:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Klubu,
b) aktywnego (czynnego) realizowania celów statutowych Klubu,
c) popierania statutowej działalności Klubu w granicach swoich możliwości,
d) przestrzeganie zasad etyki sportowej,
e) regularnego opłacania ustalonych przez Władze Klubu Składek, będących świadomym
wsparciem i wyrazem chęci należenia do społeczności KKS „Czarni” Sosnowiec,
f) przyczyniania się osobistym dobrym przykładem i osobistą postawą do krzewienia w
społeczeństwie idei sportu i wychowania fizycznego,
g) dbania o powierzony mu przez Klub sprzęt i mienie, jak również o urządzenia i cały majątek
Klubu.
4. Ponadto Zawodnik oraz Opiekun są zobowiązani do:
a) godnego reprezentowania Klubu przez Zawodnika podczas wszelkich rozgrywek i wszelkich
wydarzeń sportowych, w których bierze udział w ramach Klubu,
b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa Zawodnika w zajęciach treningowych,
zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony
przez trenera, kierownictwo sekcji lub władze klubu,
c) punktualnego stawiennictwa Zawodnika na treningach, odprawach i meczach Klubu,
d) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, w tym niniejszego
Regulaminu, a także przestrzegania wszystkich postanowień umów zawartych z Klubem,
których przedmiotem jest uprawianie w ramach Klubu piłki nożnej,
e) powstrzymania się od wszelkich negatywnych zachowań godzących w dobre imię Klubu,
f) powstrzymania się od Niesportowych Zachowań zarówno w trakcie treningów, zawodów
sportowych jak też poza nimi,
g) przestrzegania dyscypliny i posłuszeństwa wobec Sztabu Szkoleniowego oraz innych osób
biorących czynny udział w procesie szkoleniowym oraz w wydarzeniach sportowych,
h) niekorzystania i wyciszania i/lub wyłączania telefonów komórkowych podczas treningów,
odpraw, meczów oraz innych wydarzeń sportowych, w których Zawodnik bierze udział w
ramach Klubu, chyba, że trener wyrazi na to zgodę,
i) dbałości o powierzony sprzęt sportowy oraz o inne mienie Klubu, a także zwrot
powierzonego sprzętu sportowego do magazynu Klubu,
j) prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia,
k) troski o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań lekarskich i ciągłe
utrzymywanie profilaktyki zdrowotnej,
l) dbania o dobre imię Klubu w przestrzeni publicznej oraz w prowadzonych przez siebie
social mediach, w szczególności poprzez powstrzymanie się od zachowań, wypowiedzi i
oświadczeń godzących w dobre imię Klubu i/lub dobre imię innych osób związanych z
Klubem, w tym w szczególności dotyczących decyzji personalnych i merytorycznych
podejmowanych przez Zarząd Klubu i Sztab Szkoleniowy; Powyższe nie wyłącza prawa do
swobodnej wypowiedzi w zakresie nie wykraczającym ponad ochronę słusznego interesu
Klubu oraz dobrego imienia Klubu,
m) powstrzymania się od wszelkich zachowań mogących naruszać powszechnie przyjęte
zasady moralne w społeczeństwie, w tym zwłaszcza powstrzymać się od propagowania i
rozpowszechnienia w jakiejkolwiek formie, w tym zwłaszcza przez Internet, treści
związanych ze spożywaniem alkoholu (zwłaszcza przez Zawodnika i inne osoby związane z
Klubem), zażywaniem środków odurzających i/lub propagowaniem nagości,
n) udziału w akcjach marketingowych, charytatywnych, społecznych i innych,
organizowanych przez Klub lub jego sponsorów,
o) niewykorzystywania przez Zawodnika i/lub Opiekuna barw Klubu, herbu Klubu oraz
sprzętu Klubu czy jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez Klub, w celach innych niż
związane z działalnością Klubu i Akademii,
p) niewykorzystywania wizerunku Zawodnika w barwach Klubu, strojach klubowych lub wraz
ze sprzętem bądź wszelkimi materiałami Klubu, w celach niezwiązanych bezpośrednio z
działalnością Klubu i Akademii,
q) zachowania czystości na terenie wszystkich pomieszczeń Klubu oraz na terenie bazy
treningowej,
r) dbania o dobrą atmosferę w drużynie i w Klubie,
s) przestrzegania zasad sportowej rywalizacji zgodnej z zasadami Fair Play,
t) dążenia do stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności sportowych oraz osiągania jak
najlepszych wyników sportowych.
5. W przypadku naruszenia przez Zawodnika lub Opiekuna zobowiązań określonych w ust. 3 i 4,
Zarząd Klubu może wykluczyć Zawodnika z Akademii.
6. Zawodnik nie może startować ani występować bez zezwolenia Zarządu Klubu w barwach
innych klubów sportowych – w tej dyscyplinie, którą uprawiają wyczynowo w Klubie.
7. Zawodnik ma prawo do testów w innym klubie piłkarskim w miesiącach: czerwiec/lipiec, grudzień/styczeń.
 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA
 
§ 8
 
1. W trakcie zajęć treningowych oraz wszelkich zawodów i wydarzeń sportowych, w których
uczestniczy Zawodnik, Opiekun zobowiązany jest do:
 
a) niepodejmowania żadnych form kontaktu w formie słownej z Zawodnikami,
b) przebywania na terenie obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia
treningowe/zawody, wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach,
c) kulturalnego zachowania w trakcie zajęć treningowych i zawodów, w szczególności w
stosunku do sędziów oraz trenerów i opiekunów oraz zawodników drużyn przeciwnych,
d) niepodważania autorytetu trenera,
e) zgłaszania wszelkich problemów i wątpliwości dotyczących funkcjonowania Akademii lub
jej poszczególnych uczestników bezpośrednio i indywidualnie, do trenera prowadzącego
lub koordynatora Akademii,
f) powiadomienia trenera Akademii o każdej nieobecności Zawodnika na treningu,
g) terminowego opłacania Składek,
h) zapoznania się z treścią statutu Klubu.
2. W przypadku naruszenia przez Opiekuna zobowiązań określonych w ust. 1 lit. a)-d), Klub
(działając przez Zarząd lub odpowiedniego trenera) może żądać od Opiekuna opuszczenia
przez niego miejsca treningu lub innych zajęć sportowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 9
 
1. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z inicjatywy własnej lub trenerów.
2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości Opiekuna.
3. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zarządu.
4. Kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w decyzji Zarządu Klubu.
5. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Klubu z dnia 30.06.2023 r., na podstawie
§ 24 ust. 1 pkt g) Statutu Klubu

następny mecz

Brak zaplanowanego spotkania

poprzedni mecz

KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC
APLG GDAŃSK
KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC
2:0
APLG GDAŃSK
26 maj, godz: 15:30 Stadion Ludowy, Sosnowiec

tabela ligowa Ekstraliga kobiet

1. POGOŃ SZCZECIN 51
2. GKS KATOWICE 51
3. KKS CZARNI ANTRANS SOSNOWIEC 46
4. UKS SMS ŁÓDŹ 44

Historia
klubu

Kadra
Ekstraligi

Terminarz
spotkań

Galeria
zdjęć